jesper

Her er du:IJesper Markward Olsen

Om Jesper Markward Olsen

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogen detaljer.
Hidtil har Jesper Markward Olsen skrevet 13 blogindlæg.

2-1 Hjortshøj Stationsvej

Af | 10. august 2021|Categories: Nyheder|

Nu har vi efterhånden vænnet os til at køre max 40 km/t i hele byen. Dog er farten nogle gange for høj på Hjortshøj Stationsvej, som er en 2-1 vej. Vejdirektoratet har lavet en video, der minder os om, hvordan vi skal færdes på sådan en type strækning.

SCT. HANS I BYPARKEN

Af | 14. juni 2021|Categories: Nyheder|

Kom til midsommerhygge d. 23/6

Program:

17.00 Kom og spis jeres egen mad
18.30 Båltale
19.00 Bålet tændes af vikingehøvding Bent Dahlin og hans lærling Carlo Vendelbo

Herefter kommer der måske et lille indslag eller to

Øl og vand sælges til rimelige priser

VEL MØDT

Mathilde Vendelbo og Landsbyliv

Helhedsplan Workshop

Af | 7. maj 2021|Categories: Nyheder|

Aarhus Kommune inviterer til online workshop om helhedsplanen for Hjortshøj.

”Workshop II Helhedsplan Hjortshøj:
visioner og strategier” mandag d.10.maj 2021 kl.17.00-
18.30.

Tilmeld dig til workshop via dette link:
https://pretix.eu/aarhuskommune/282/1188966/

For at deltage i Workshop II, bedes du tilmelde
dig via dette link senest torsdag d.6.maj.

Denne workshop byder på oplæg om både den nye
”Temaplan for arealer til alle boligtyper” samt HP
Hjortshøj. Du vil blive forelagt de visioner og strategier,
der er skrevet i helhedsplanen. Med udgangspunkt
i disse skal I i mindre grupper diskutere konkrete
udviklingspotentialer for områder i Hjortshøj. Derefter
skal vi i fællesskab tale om og samle op på jeres
kommentarer til visioner og strategier.

Antal deltagere er begrænset til 45.

Referat generalforsamling i Landsbyforum

Af | 1. april 2021|Categories: Nyheder|

21. april 2021 

Referat af Generalforsamling i Landsbyforum d. 15. april 19.30  Sted: google meet  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent 

Lasse Smitt valgt 

2. Valg af referent 

Karen Woer valgt 

3. Beretning 

Hjortshøj Landsbyforums beretning 2020-21  

Det har været et mærkeligt år – og gad vide om ikke stort set alle foreningers beretninger over hele  verden har et lignende udgangspunkt i år? Det var vi godt klar over, at det ville blive, da vi, noget  forsinket, holdt generalforsamlingen lige inden sommerferien d. 22. juni sidste år. Og om ikke andet  kan det da tilføre vores ellers ekstremt lokale perspektiv en global vinkel, selv om jeg naturligvis  godt er klar over, at denne disciplin: bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i en lokal  forening, er noget relativt typisk dansk. 

Sidste år valgte vi, som man kan se af datoen, at udskyde generalforsamlingen til det igen blev  muligt at mødes fysisk i større forsamlinger – der mødte 13 op på Skoletorvet den juniaften, dvs.  færre end en håndfuld ud over bestyrelsen, bladets redaktion og andre, der i forvejen er knyttet til  fællesrådsarbejdet på forskellig vis. Det er jo grundlæggende problematisk – og beskæmmende – at  så få vil bruge en aften på noget så væsentligt som at deltage i fællesrådets generalforsamling og  dermed få indflydelse på udviklingen i lokalområdet. I år har vi holdt os strikt til vedtægterne og  indkaldt via bladet, som det kræves, i marts eller april måned, ikke mindst da erfaringerne med  virtuelle møder af denne art er blevet meget større, mange har fået godt styr på at anvende de  forskellige platforme og lært omgangsformerne i forbindelse med virtuelle møder, og da det har vist  sig, at der faktisk nogle gange deltager flere i de virtuelle møder end i de fysiske – det gjaldt fx  borgermødet om helhedsplanen, som kommunen arrangerede i september. Det giver desuden  andre borgere mulighed for at deltage, fx småbørnsfamilier, der lettere kan overskue at deltage  online midt i spise- og puttetid end komme ud ad døren lige dér, og det kan man vel betragte som  en positiv side af sagen. 

Det helt store emne i 2020 har været den kommunale helhedsplan for Hjortshøj. Og den har det  desværre trukket ganske længe ud med – delvist af gode grunde, hvis man da kan forbinde  pandemien med noget godt, delvist da det kommunale system bare er trægt. Og måske primært  fordi der pludselig kom en Temaplan for alle boligtyper ind fra højre, dvs. Venstre, da den kommer  fra rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek. Den går kort fortalt ud på at udbyde et stort  antal parcelhusgrunde i Aarhus Kommune, så folk, der ønsker den slags boligtyper, ikke skal flytte til 

omegnskommunerne (og kommunen dermed gå glip af deres skattekroner). Vi havde håbet, at  Helhedsplanen kunne have været præsenteret på et borgermøde som optakt til denne  generalforsamling, men det trak også ud. Kommunen har dog lovet, at det hele vil blive  præsenteret her i april, så det regner vi fortsat med, og vi vil vente med at tage stilling til sagen, til  der foreligger noget konkret. 

Eller måske er det forkert at sige, at helhedsplanen og alt det omkring den, har været det største  emne for arbejdet i fællesrådet sidste år – der kom jo nogle bump til hen mod årets slutning, som  da i den grad kunne føre til lokal debat. Processen om dem har vi udtalt os om til medierne, og vi er  stadig noget forundrede over først ikke at blive inddraget, så pludselig være dem, der skal beslutte  om det skal være den ene eller anden type bump. En afstemning på Facebook om sådan et emne er  ganske problematisk, men det var det bedste bud på en måde at inddrage de lokale borgeres  stemmer i sagen, som vi kunne finde, særligt når det fysiske borgermøde var udelukket aht.  forsamlingsloftet. Nu bliver pukkelbumpene ændret til pudebump – Hjortshøj står dog ikke først på  listen, har kommunens folk oplyst på et møde for et par uger siden. 

En positiv ting – et helt konkret lys i mørket – der kom til sidste år, var, at der endelig kom lys på  Skolebroen. Det tog sin tid, men det virker til at være en god løsning. Også her forsøgte vi os med  en vejledende afstemning på Facebook om de to forslag, der var i spil. Det kunne være, at vi – eller  måske kommunen – skulle arbejde på en digital afstemningsportal, som kan bruges til den slags  sager, så Facebook kan undgås? Claus Krogh fra Populus Consulting kontaktede os for en måneds  tid siden med nogle tanker om noget i denne retning, og det forestiller jeg mig, at vi skal arbejde  videre på i det kommende år. 

Oplandsudvalget var i september på besøg i Tranbjerg og Hjortshøj for at se på kultur- og  fritidstilbud i disse to oplandsbyer, og vi var efterfølgende til et møde i Tranbjerg som opsamling på  studieturene. Det var en god anledning til at få sat nogle af de sager, der mangler kommunens  bevågenhed på dagsordenen, men lad os nu se, om det fører til fx et bedre bibliotekstilbud eller at  bevare Østergårdshaven som rekreativt område, som var et par af emnerne i Hjortshøj. Vi har  efterfølgende fået en kommunal infoskærm i Brugsens indgang, og der er planer om at opsætte  flere som led i et forsøg med at styrke kommunikationen med og i oplandsbyerne, som de  formulerede det ifm. et digitalt borgermøde 15. marts i år, som nogle af jer måske deltog i (mødet  og konklusionen på en spørgeskemaundersøgelse om kommunikation i oplandet kan findes her:  https://oplandsudvalget.aarhus.dk/online-borgermoede/ ). Udvalgets arbejde er blevet forsinket  pga. pandemien, men de forventer at aflevere deres indstilling inden sommerferien, og det  forlyder, at oplandet ikke mere hedder oplandet men den grønne ring. Så er der da kommet noget  ud af det. 

Man kunne i marts-udgaven af Folk i Hjortshøj læse om de sager, vi har arbejdet med på det  seneste, og som vi kommer til at arbejde med i den kommende periode, og det er ud over  Helhedsplanen og nu også den omtalte Temaplan for alle boligtyper, bump, Coronaramte  generalforsamlinger og borgermøder bl.a. støj fra motorvejen, en opgradering af cykelstien på  Mejlbyvej – to emner, der også er kommet et forslag om til generalforsamlingen – samt etableringen af et ungeråd og arbejde med lokale sager, vi ønsker på dagsordenen ifm.  kommunalvalget til efteråret. Der skal skrives en ny kommuneplan, og i den sammenhæng skal  lokalsamfundsbeskrivelserne revideres – det har vi haft en hensigt om at gøre et stykke tid allerede,  men nu skal det være. Der er tanker om, at der skal laves en standardiseret skabelon, som  beskrivelserne skal udfærdiges indenfor, så alle lokalsamfundsbeskrivelserne får en sammenlignelig 

karakter. Dette arbejde kommer til at fylde en del i anden halvdel af 2021, ligesom forhåbentlig en  afslutning på arbejdet med Helhedsplanen og nu den nye Temaplan for alle boligtyper. 

Endelig har vi i løbet af sidste år besluttet at skifte bank, da Danske Banks gøren og laden i vores  øjne ikke er foreneligt med fællesrådets virke. Om Sparekassen Kronjyllands moralske habitus er  mere forenelig med dette virke, vil tiden vise, men om ikke andet er det da en form for lokal bank.  Karen Woer har afløst Kurt Elmstrøm som kasserer og Ove Overgaard Nielsen har valgt at træde ud  af bestyrelsen – mange tak for jeres store arbejde for fællesrådet, vil jeg slutte beretningen af med  at sige. 

Spørgsmål til beretningen: Hvad er oplandsudvalget? Et udvalg der diskuterer oplandsbyernes  særlige udfordringer. 

Karen W fortalte desuden kort om byparkprojektet. Landsbyforum, Landsbyliv og  Østergårdsgruppen har sammen søgt More Play puljen om penge til en aktivitets og afslapningspark  på arealet bag Æblehuset. 

Thomas Medom fortalte kort om Temaplan for alle boligtyper. Som vil udlægge et større stykke  landbrugsjord ved landsbysamfundet til boliger. Der kommer snart en høringsperiode, hvor vi  opfordres til at skrive høringssvar. Vi skal huske ikke kun at forholde os til temaplanens konkrete  forslag, men også huske at kommenterer på Østergårdsgrunden.  

4. Regnskab 

Fremlagt af Kurt Elmstrøm.  

Der har sneget sig en fejl ind i regnskabet. Under administration står der 3.602,-. Af dem er de  1.800,- abonnement til et layoutprogram, som burde ligge som udgift under bladet. 

Der er en stor udgift i 2020 på juletræstræning. Dette bliver normalt betalt af Landsbyliv. Prisen er  primært for leje af strøm. Kurt foreslår at vi får en fast elmåler sat op, da det vil kunne spare penge i  længden.  

Lasse spørger: Tab af debitorer, hvad er det. Det er abonnenter der ikke har betalt deres regning.  Sidste år valgte vi at droppe at inddrive disse penge. Måske skal vi femover rykke abonnenter, eller  måske blackliste skyldnere.  

Fremover overtager Karen Woer kassererposten. 

Landsbyforum er ved at skifte bank til Sparekassen Kronjylland.  

Regnskabet er godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Gunnar Olsen havde sendt et forslag til Generalforsamlingen angående Landsbyforum skal gå imod  den højere hastighed på Djurslandsmotorvejen, Cykelsti til Egå og Cykelrute til Hjortshøj. Forslaget  var indsendt for sent, men bestyrelsen havde valgt at medtage det alligevel, under forudsætning af  generalforsamlingens accept.

Dette gav anledning til en del diskussion, hvorfor forslaget måtte falde. Det blev i stedet diskuteret under eventuelt. 

6. Valg 

Else Mikel Jensen og Jesper Markward Olsen er på valg. Begge genopstiller. Nanna Schneidermann  er suppleant, men i øjeblikket på orlov. Hun er også på valg med genopstiller så vidt vides. 

Ove Overgaard Nielsen har valgt at trække sige efter mange år på posten. Vi siger mange gange tak  for en kæmpe indsats gennem årene.  

Derfor er der en ledig plads i bestyrelsen og en ledig suppleantplads.  

Ina Marie Graneberg og Pernille Skou melder sig som suppleanter. Det betyder at vi vil spørge  Nanna om hun vil komme tilbage til bestyrelsen som fuldblods bestyrelsesmedlem.  

Per Jørgensen og Lene Drewsen fortsætter som revisor. 

7. Eventuelt 

Gunnars forslag angående støj fra motorvejen. Landsbyforum har kontaktet Vejdirektoratet  angående støj og afskærmning. De mener dog ikke støjen overstiger grænseværdierne og har pt  ingen planer om en støjvold. Vi vil dog kontakte dem igen. 

Ang. cykelsti. Landsbyforum har sendt et forslag ind til kommunen i samarbejde med forslagsstiller  fra Hjortshøj. 

Der findes en cykelrute som slutter ved Egå kirke. Det vil være oplagt at forlænge den til Hjortshøj.  Der kom 4 tilkendegivelser på mødet om at det var et godt forslag.  

Den nye bestyrelse holder konstituerende møde d. 11. maj.

Liv udenfor Ringgaden?

Af | 12. marts 2021|Categories: Nyheder|

Bland dig i debatten om livet uden Ringgaden.
Kommunens Oplandsudvalg inviterer til online borgermøde mandag den 15. marts kl. 16-17.30.

Hvordan kan Aarhus Kommune styrke kommunikationen med og i oplandsbyerne ?Alle er velkomne til at deltage i mødet, og det er muligt at stille spørgsmål til oplægsholderne og medlemmerne af udvalget via chatten.

Gå direkte til mødet i Oplandsudvalget via Microsoft Teams eller se det live på AarhusGuidens facebook: facebook.com/aarhusguiden

Til mødet er der live-oplæg bl.a. om den store spørgeskemaundersøgelse om kommunikation i oplandet, og det er videoindlæg fra foreninger, medier og oplandsbyer.

Tilmeld dig her
https://www.facebook.com/events/180079250364512/

Penge til ensomme ældre

Af | 4. februar 2021|Categories: Nyheder|

Aarhus Kommune opfordrer foreninger og organisationer i Hjortshøj til at søge Corona-ensomhedspuljen til projekter for ensomme ældre. Puljen er på 745.000 kr. og er åben for ansøgninger nu!
Læs mere: https://www.aarhus.dk/…/for…/corona-ensomhedspulje-2021/

Pukkelbump

Af | 31. januar 2021|Categories: Nyheder|

Tak for jeres input ifm. Landsbyforums vejledende afstemning ang. pukkelbump/pudebump. Vi har nu samlet tilkendegivelserne, der er kommet ind via mail og på Facebook, og sendt vores sammenfatning til kommunen.

Der er et klart flertal for at ændre typen af bump fra pukkelbump til pudebump: ca. 80% er for en ændring og 20% for at bevare de nuværende bump. Afstemningsformen er naturligvis langt fra uproblematisk, men nu har vi under alle omstændigheder loddet stemningen og sendt resultatet videre til kommunen.

Vi mener ikke, det burde være op til fællesrådet på bagkant og med kort frist at træffe den slags beslutninger på et meget løst grundlag; det må være rådmandens eget ansvar, hvis han er uenig i de anlæg, hans magistrat udfører. Vi ville derimod gerne have være inddraget tidligere i forløbet, hvor de mange uhensigtsmæssigheder, der er kommet frem ifm. de mange kommentarer, ideelt set kunne have været drøftet på forkant. 

Vi vil i den nærmeste fremtid følge op på vores tilkendegivelse til kommunen for at høre, hvad de har tænkt sig at gøre. Her håber vi meget, at de vil inddrage os i processen.


Bestyrelsen i Hjortshøj Landsbyforum

Lys på Skolebroen

Af | 21. oktober 2020|Categories: Nyheder|

 
Vi går mod mørkere tider – men heldigvis er der snart lys i mørket. I hvert fald på Skolebroen over Letbanen.
 
Går alt som planlagt færdiggør kommunens folk installationen af lamper og kabler i løbet af nogle uger. Så kommer der endelig lys på broen. Det er vi mange, der glæder os til!
 
Mange tak til alle jer, der hjalp med at vælge den løsning, som nu bliver til virkelighed.

Borgermødet på mandag bliver digitalt

Af | 22. september 2020|Categories: Nyheder|Tags: , , , |

Vi havde glædet os til at mødes med jer på mandag den 28. september til workshoppen om Helhedsplanen i Hjortshøj kl 17:00-19:00. Men efter fredagens nye retningslinjer ift. Covid19, bliver vi desværre nød til at afholde workshoppen virtuelt, samme dag og tidspunkt. Lige nu arbejder vi på højtryk på forberedelserne.

Der er indtil videre kommet 22 tilmeldinger, så der er plads til flere deltagere, nu da vi mødes online!

Tilmelding er først til mølle og senest onsdag aften den 23.09. til srsi@aarhus.dk

Herudover søger vi en håndfuld bordformænd, som vil hjælpe os med at få samlet op på det hele undervejs.

Rollen som bordformand indebærer, at man i en mindre gruppe på 6-7 personer (alt efter tilmelding) har ansvaret for, at gruppen kommer igennem de opgaver, vi har planlagt til workshoppen. Desuden skal man være klar på at skrive nogle små korte tekster, som vi vil bruge i vores arbejde efterfølgende. Vi udarbejder noget materiale eller nogle skabeloner til formålet.

Bordformændene vil blive inviteret til et forberedende møde, hvor vi gennemgår workshoppen og deres roller i detaljer.

Vi glæder os til at mødes med jer online!

40 km/t i Hjortshøj!

Af | 6. september 2020|Categories: Nyheder|Tags: , |

Det buldrer og brager, veje er brudt op og mænd i gule veste graver og skilter i hele byen. Hjortshøj er nemlig blevet 40 km/t zone. 

Landsbyforum har gennem længere tid arbejdet for at få hastigheden sat ned, så vi kan færdes mere sikkert i Hjortshøj. Nu sker det så, i samarbejde med Mobilitet i Århus kommune, med skiltning ved indkørslen til byen og med vejbump på veje og i kryds, hvor det er særligt vigtigt at sænke farten.

Hjortshøj er en ud af 12 områder i kommunen som netop nu får indført særlige hastighedsbegrænsninger med 40 km/t (veje der tidligere havde lavere hastighedsbegrænsning beholder naturligvis denne). Rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V) siger i en pressemeddelelse “Mange borgere føler, at hastigheden er for høj især i boligkvarterer, og de er utrygge ved at lade deres børn færdes i områderne. Derfor er det en stor tilfredsstillelse, at vi nu i samarbejde med flere fællesråd kan sætte projekter i gang i 12 steder i kommunen, hvor der skabes øget tryghed og mulighed for aktiviteter i gaderummene.” 

I de næste uger fortsætter arbejdet med ”hastighedsdæmpere”: hævede flader, trapezbump, port-overkørsler samt pukkelbump på landsbyens mest befærdede veje. “Selvom arbejdet lige nu står lidt i vejen for at vi kan komme rundt i byen, så er målet altså at skabe trygge og sikre rammer for færdsel i landsbyen for alle. Særligt handler det om tryggere vej til skole og institutioner, og her er det rigtig godt at få sat farten ned,” siger Bjarne Bendtsen fra Landsbyforum.

Load More Posts