Et stykke tid efter Borgermødet på skolen med Kristian Würtz og kommuneplanchef Niels Peter Mohr  fik Landsbyforum denne invitation fra Kristian Würtz:

Borgmesteren og jeg arbejder p.t. med indstillingen til byrådet om endelig vedtagelse af kommuneplanen, og i den forbindelse vil jeg gerne invitere nogle repræsentanter fra Hjortshøj Landsbyforum til møde her hos mig fredag den 13. oktober kl. 9.30-10.30  for en drøftelse af en anden løsning end den, der foreligger nu.”

Landsbyforum og repræsentanter fra Østergårdsgruppen deltog i mødet. Udspillet fra rådmanden fastholdt stadig ideen om bebyggelse, men ikke nødvendigvis i Østergårdshaven. Nu var hele byparkområdet i spil og træerne kunne fredes, hvis husene kunne placeres et andet sted i området i samarbejde med Landsbyforum (Hjortshøj).

Efter overvejelser i Landsbyforum skriver vi tilbage efter mødet:

Tak igen for mødet før efterårsferien, hvor vi nok, som jeg skrev sidst, havde forventet en klarere imødekommelse af vores forslag i høringssvaret til KP17, men dog ser en positiv vilje til bevægelse i sagen.

Vi har nu i fællesrådets bestyrelse haft lejlighed til at drøfte jeres forslag: Hjortshøj Landsbyforum er altid klar til at mødes og tage dialogen om udviklingen i vores lokalområde, også i den foreliggende sag.
Vi deltager således gerne i evt. møder eller workshops i den kommende proces om anvendelsen af Østergårdshaven og de tilgrænsende områder.
Men vi ønsker ikke at komme til at stå som advokater for et evt. byggeri, der går imod både fællesrådets eget høringssvar til KP17 og formuleringerne i vores lokalsamfundsbeskrivelse – og imod de voldsomt mange høringssvar fra byens borgere ang. netop denne sag.
Disse mange høringssvar er vi dels – og oplagt – forpligtet af, dels ser vi dem som en massiv opbakning til vores forslag om at ændre områdets status til rekreativ anvendelse i den endelige kommuneplan.”

Indstillingen til Aarhus Byråd fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017. Du kan se  indstillingen ved at klikke her.

Specielt om Østergårdsgrunden står der:

Østergårdsgrunden, Hjortshøj
Østergårdsgrunden i Hjortshøj er en kommunal ejendom
beliggende midt i byen. Ejendommen er udlagt til boligformål,
og der er overslagsmæssigt budgetteret med en
nettoindtægt på 5 mio. kr. via salg til en boligbebyggelse.
Et lokalplanarbejde er under opstart, men aktuelt sat i bero.
Hjorthøj Landsbyforum og en stor kreds af foreninger og
borgere ønsker at videreføre den hidtidige anvendelse af
ejendommen til rekreative formål/mødested for Hjortshøjs
beboere og peger desuden bl.a. på, at der er bevaringsværdige
træer på grunden.
Det indstilles, at der efter kommuneplanens endelige vedtagelse
og i dialog med Hjorthøj Landsbyforum gennemfø-
res en workshop og nedsættes en arbejdsgruppe, som får
til opgave at beskrive forskellige løsningsmodeller. På baggrund
heraf tages der stilling til en efterfølgende planproces.

Indstillingen forventes byrådsbehandlet den 15. november 2017. Såfremt den sendes til behandling i Teknisk Udvalg – sandsynligvis den 27. november og evt. den 4. december, er der mulighed for at søge foretræde for udvalget. Ønske om foretræde skal meddeles Byrådssekretariatet pr. e-mail: byraadsservice@ba.aarhus.dk.