Nyheder

Her er du:INyheder

Generalforsamling og dialogmøde

Af | 10. marts 2024|Categories: Nyheder|

Generalforsamling i Landsbyforum samt dialogmøde om vand.
Fællesrådets ordinære generalforsamling finder i år sted
den 10. april kl.17.00 – 19.30 i salen i Folkehuset Hjortshøj, Stationsvej 40.
Vi lægger ud med et dialogmøde om håndteringen af vand i Hjortshøj og omegn kl.17:00. Generalforsamlingen starter kl.18.30.
Dagsorden for generalforsamlingen i følge Fællesrådets vedtægter:
1.Valgafdirigent
2.Valgafreferent
3.Beretning
4.Regnskab
5.Indkomneforslag
6.Valg
7.Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan sendes til: bestyrelse@hjortshoj.dk. På valg er Jorun Clasen Lobach (modtager genvalg), Pia Cisco (valgt for en etårig periode, ønsker ikke genvalg) og Bjarne S. Bendtsen (ønsker ikke genvalg).
Der er således også i år brug for nye kræfter til fællesrådsarbejdet–vi opfordrer alle interesserede til at stille op!

NYT fra kommunen

Af | 26. februar 2024|Categories: Nyheder|

NETVÆRK & NÆRVÆR

PLANSTRATEGI 2023 (tryk her for link til planen)

PÅ VEJ MOD EN GOD BY FOR ALLE
En by og byregion i udvikling
Aarhus er en by og en byregion i udvikling.
Vi har over en længere årrække
været præget af stor vækst i både indbyggere
og arbejdspladser.
Alle prognoser peger på, at denne udvikling vil
fortsætte. Det giver muligheder, men
selvfølgelig også udfordringer.
Aarhus rummer både storby med liv og
puls samt mulighed for mere plads og
ro i oplandsbyer eller landsbyer.
Samtidig har vi store naturkvaliteter med skov,
hav og landskaber liggende lige uden
før døren. Vi har førende internationale
såvel som små lokale virksomheder.
Og vi har uddannelser i verdensklasse.
Alt sammen bidrager til at gøre Aarhus
attraktiv. Det er en del af forklaringen
på, at mange hvert år ønsker at flytte til,
besøge, studere eller starte virksomhed
i Aarhus.
Aarhus’ kvaliteter skal vi bevare og
videreudvikle, så Aarhus bliver endnu
bedre at bo, besøge og arbejde i.
Samtidig skal vi tage ansvar for kommende
generationer og sikre, at væksten sker
bæredygtigt.
Vi skal dog ikke kun have fokus på Aarhus.
Aarhus er kraftcenteret i den østjyske byregion
vi har muligheder og et ansvar for at bidrage
med løsninger, der rækker ud over os selv
– både regionalt og nationalt.

Idéer til Oplandspuljen – Borgermøde i Viruphuset d. 5. september 2023

Af | 28. august 2023|Categories: Nyheder|

Har du en idé, som mangler finansiering? Og løfter din idé fællesskabet i Hjortshøj? Så kom og find ud af, hvordan du kan bruge Oplandspuljen til at gøre din Idé til virkelighed.

Se mere under menupunktet “Begivenheder”

Borgermøde & Generalforsamling

Af | 3. april 2023|Categories: Nyheder|

Informationsmøde og debat om Oplandspuljen samt generalforsamling i Hjortshøj Landsbyforum

20. april kl. 19.30-21-30 i Sognegården

Som det fremgår af det seneste nummer af Folk i Hjortshøj, så finder den ordinære generalforsamling i Hjortshøj Landsbyforum i år sted d. 20. april kl. 19.30-21.30 i Sognegården. 

Vi har inviteret Peter Boesen fra Innovation og Medborgerskab, Borgmesterens Afdeling, og playmaker, som de kalder det, for Oplandspuljen, til at komme og holde et oplæg om denne pulje, som inden længe kan søges af os i kommunens opland. Der er bevilget 100 mio. kr. til puljen, som udmøntes med 10 mio. kr. årligt fra 2024 til 2033, og de første 4 mio. kr. af de 10 for 2024 kan søges allerede i år.

Oplandsudvalget kom som bekendt med otte anbefalinger til at styrke oplandet, som man kan læse her: https://www.aarhus.dk/media/72379/oplandsudvalgets-anbefalinger.pdf. Oplandspuljen fokuserer i første omgang på fire temaer: mødesteder, kommunikation, mobilitet og klima, og midlerne fra puljen udmøntes primært som deltagerbudgetter. I Hjortshøj er ikke mindst mødesteder et vigtigt tema, som vi forestiller os, at mange af de lokale foreninger vil være interesserede i at søge midler til – det kan være til de fysiske rammer for et mødested, men også indhold af forskellig art. Alt dette vil Peter Boesen fortælle mere om, så spred endelig budskabet i jeres netværk og mød op!

Vi lægger ud med informations- og debatmødet om Oplandspuljen kl. 19.30 til ca. 20.30, derpå byder Landsbyforum på kaffe/te eller øl/vand i en kort pause, hvor der er mulighed for fortsat debat og idéudvikling af forslag til lokale projekter, der kan søges midler til i puljen, og endelig starter generalforsamlingen ca. kl. 20.45.

Dagsorden for generalforsamlingen iflg. fællesrådets vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Ad 5: Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest seks dage før generalforsamlingens afholdelse og sendes til: bestyrelse@hjortshoj.dk

Ad 6: Else Mikél Jensen og Jesper Markward Olsen er på valg, og da ingen af dem ønsker at fortsætte i bestyrelsen, er der for alvor brug for nye kræfter til fællesrådsarbejdet – vi opfordrer alle interesserede til at stille op! Hvis du vil vide mere om, hvad sådan en post byder på, så er du velkommen til at skrive eller ringe til bestyrelsen. Du kan desuden læse om fællesrådenes arbejde her: https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/

Ud over arbejdet med Oplandspuljen, arbejder vi i bestyrelsen for tiden bl.a. for en bedre cykelsti på Mejlbyvej, som vi har sendt Byrådet et forslag om sammen med fællesrådene i Gl. Egå og Todbjerg, Hårup, Mejlby, og derudover har sager som støj fra motorvejen og helhedsplanen fyldt en del det seneste år. Vi arbejder desuden lige nu sammen med Josephine Marquard fra Frontløberne, som kommunen har engageret til at undersøge ungekulturen i Hjortshøj og arbejde for et ungestyret mødested her i byen.

Alle er velkomne til generalforsamlingen.

Mange hilsner og god påske!

Landsbyforums bestyrelse

Bykvalitet og arkitekturpolitik

Af | 1. maj 2022|Categories: Nyheder|Tags: , , |

I inviteres hermed til dialogmøde fredag d. 20. maj 2022 kl 15–18 på DOKK1 Rampen, Aarhus. 

Bemærk det er gratis med tilmelding.

Hvad skal en politik for bykvalitet og arkitektur gøre for bysamfundene i Aarhus?

Foreningen for Bykultur i Aarhus, Netværket Med hjerte for Aarhus og Arkitektforeningen Østjylland inviterer til debatmøde om den kommende arkitekturpolitik – Politik for Bykvalitet og Arkitektur for hele Aarhus kommune.  

Med en kort præsentation af ideen med arkitekturpolitikken, efterfulgt af 8 skarpe, korte oplæg sætter vi fokus på hvad arkitekturpolitikken kan gøre for udviklingen af Aarhus kommune. Oplæggene bliver med blandt andet byrådsmedlem Jesper Kjeldsen, tidligere stadsarkitekt i Vejle Kommune Henrik Stjernholm og historiker Henrik Fode. Panelet vil desuden bestå af arkitekter, landskabsarkitekter, repræsentanter fra fællesrådene og by-udviklere.  

Efter oplæggene kan deltagerne debattere med oplægsholderne.  

Efter debatten vil Stadsarkitekt Anne Mette Boye runde arrangementet af med at kommentere på, hvad hun har hørt fra deltagerne.  

Vi samler inputtene fra debatten og afleverer dem til Stadsarkitekten og Byrådets politikere.
 
Fredag d. 20. maj 2022 kl 15–18
DOKK1 Rampen, Aarhus

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Tilmelding til debatmødet sker her: 

https://avisfordele.dk/products/debatmode-i-aarhus-hvad-kan-en-ny-politik-for-bykvalitet-og-arkitektur-gore-for-borgerne-og-byen

Borgermøde og generalforsamling

Af | 7. april 2022|Categories: Nyheder|Tags: |

Borgermøde om helhedsplanen og generalforsamling i Hjortshøj Landsbyforum

21. april kl. 19.30 i Sognegården

Aftenen starter med et debat- og informationsmøde om den seneste udvikling i arbejdet med helhedsplanen for Hjortshøj, hvor projektleder på helhedsplanen Per Lüchtemeier fra Teknik og Miljø deltager.

Derpå følger fællesrådets årlige generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen samt forslag fra Gunnar Olesen om, at bestyrelsen skal arbejde for lavere hastighed på motorvejen og bedre cykelsti på Mejlbyvej mod Aarhus. Se forslagene nedenfor

6. Valg

7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest seks dage før generalforsamlingens afholdelse (via mail: bestyrelse@hjortshoj.dk). Endeligt program for aftenen bliver derefter lagt på infoskærmen ved Brugsen og her på landsbyportalen.

Fra bestyrelsen har vi et forslag om en mindre vedtægtsændring: Der er i slipstrømmen på temaplanforslaget for arealer til alle boligtyper blevet dannet nye fællesråd i Skæring og Egå på vandsiden af Grenåvej. Vi holdt et møde med de nye fællesråd før jul, hvor vi bl.a. drøftede fællesrådenes grænser. Landsbyforums vedtægter er ikke helt korrekte på dette felt, da der i § 4 ud over Hjortshøj Sogns grænser nævnes Virupskolens skoledistrikt; sidstnævnte rummer p.t. bl.a. Skæring nord for Grenåvej, hvilket det nye fællesråd i Skæring foreslår skal være en del af deres område.

Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændring af vedtægterne:

Nuværende formulering i § 4: ”Som medlem betragtes enhver fastboende i Hjortshøj sogn / Virupskolens skoledistrikt. Kun myndige personer er valgbare til bestyrelsen.”

Foreslås ændret til: ”Som medlem betragtes enhver fastboende i Hjortshøj sogn. Kun myndige personer er valgbare til bestyrelsen.”

Forslag fra Gunnar Olesen:

Forslag om grønnere transport ved Hjortshøj.

Jeg mener at vi i Hjortshøj ikke bare skal lade larm, forurening og klimabelastning fra trafikken fortsætte med at stige. Landsbyforum kan gøre en forskel, hvis vi vil. Derfor foreslår jeg konkret til Landsbyforum følgende:

Landsbyforum skal gå imod den højere hastighed på Djurslandsmotorvejen, som vil harøget støj, klimabelastning og forurening fra motorvejen og som genere både nuværende og kommende beboere i Hjortshøj unødigt. En øget hastighed fra 110 til 130 km/t give 1-2 dB mere støj, øge drivhusgasudledningen omkring 3000 tons CO2/år og øger anden forurening. Konkret skal Lansbyforum skrive til de ansvarlige og myndigheder med opfordring om at sætte hatigheden tilbage til 110 km/timer, som den var indtil 2021 eller lavere.

Desuden skal bestyrelsen fremlægge hvad den har gjort for følgende sager:

Cykelsti til Egå. Da mange er utrygge ved at cykle mellem Egå Mølle og Egå, hvor der er cykelstribe fremfor cykelsti, skal Landsbyforum arbejde for at der etableres en rigtig cykelsti mellem Egå og Egå Mølle. Det vi, betyde at flere vil cykle til Egå, Aarhus m.m.

Cykelrute til Hortshøj. Cykelruten, der i dag slutter ved Egå Kirke, bør forlænges til Hjortshøj Station.

Landsbyforum byder på øl/vand og kaffe/te i pausen.

Vel mødt!

Frøpulje tilgængelig

Af | 24. februar 2022|Categories: Nyheder|

Ansøgningsfrist 15. marts – hvis nogen i byen vil søge: https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/

Da kommunen oplevede stor efterspørgsel efter at få del i sidste års frøpulje til at lave nye vilde blomsterenge, har vi besluttet at vi gentager succesen i år.

Vi er derfor igen klar med endnu en ansøgningsrunde til blomsterfrøpuljen, hvor man lokalt kan søge om frø til at omlægge private, men offentligt tilgængelige arealer. Vi håber, at frøpuljen kan være med til at skubbe lidt i en retning, hvor græsflader omlægges til glæde for både insekter og mennesker.

I kan læse mere om puljen og dens retningslinjer ved at trykke her:

eller på Facebook: https://www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/.

Ansøgningsfristen er d. 15. marts 2022.

Via ovenstående link til hjemmesiden finder I også et link videre til det online ansøgningsskema, der skal bruges til at søge blomsterfrøpuljen.

Vær opmærksom på, at man som ansøger selv har opgaven med at omlægge og drifte arealerne, så der er stadig en del arbejde, der ligger hos jer selv.

Har I spørgsmål er I velkomne til at skrive til groenneomraader@mtm.aarhus.dk.

blomstereng ved Tingskov Alle

Juletræ på Stationen

Af | 25. november 2021|Categories: Nyheder|

foto: Steen Vester

Også i år bliver der juletræ med lys på stationen, med kor og fællessang.

Medlemmer fra kirkens Spirekor under ledelse af Martha tæller ned og synger for kl 16 på søndag

Følgende har i år gjort det muligt:

Henrik Munkholm donerer igen i år et træ
Jan fra Alstrup Mejlby kom med lastbil og kran
Rasmus Priess- el satte lys på træet i december
Peter fra Brugsen donerer gløgg/varm chokolade
Carl Vilhelm, Fritz og Kurt finder, fælder, rejser træet, serverer og rydder op
Martha Fyrstenborg og Spirekoret
Beboerne i den gl. brugs låner os garage til serveringen
Landsbyliv betaler til sidst for strømmen og tilslutningen.

God jul til alle i byen!

VÆLGERMØDE

Af | 28. oktober 2021|Categories: Nyheder|

Vælgermøde 8. november kl. 19-21 på Virupskolens skoletorv

Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum inviterer til vælgermøde mandag d. 8. november kl. 19-21 på skoletorvet på Virupskolen, Virupvej 75. Kom og hør, hvad politikerne har at sige til udviklingen i dit lokalområde.
 
Stil spørgsmål til:

Michael Krogh Hansen (Socialdemokratiet),
Rabih Azad-Ahmad (De Radikale),
Mette Skautrup (Det Konservative Folkeparti),
Thomas Medom (SF),
Jacob Søgaard Clausen (DF),
Christian Budde (Venstre),
Laura Bryhl (Enhedslisten).

Alle er velkomne!

BORGERMØDE

Af | 20. oktober 2021|Categories: Nyheder|Tags: , |

Borgermøde om det lokale demokrati, veje til indflydelse og vigtige sager i Hjortshøj lige nu

Hvad er et fællesråd? Hvad laver det? Har vi sådan et her i Hjortshøj?
Ja, selvfølgelig har vi det! Landsbyforum er byens fællesråd, men det er der øjensynlig mange, der ikke er klar over. Og så er der jo nok også mange, der ikke helt er klar over, hvad fællesrådene laver.

Landsbyforum har inviteret tidligere rådmand for Radikale Venstre, Peter Thyssen, til at komme og fortælle om sine tanker om fællesrådenes rolle i det lokale demokrati. For fællesrådene er et af de helt centrale led i det lokale demokrati – og dermed en af de oplagte veje til at få indflydelse på de kommunalpolitiske beslutninger, der vedrører os alle. Thyssen skrev tidligere på året et særdeles interessant debatindlæg i Stiften, der behandler disse sager – se https://stiften.dk/artikel/tidligere-r%C3%A5dmand-minder-simsek-om-fortiden-n%C3%A5r-vi-ikke-har-partisoldater-er-vi-n%C3%B8dt-til-at-have-f%C3%A6llesr%C3%A5d 

Derudover vil vi benytte lejligheden til at drøfte Hjortshøjs udvikling, helhedsplanen og den nye temaplan for nye boligområder. Den 9. september havde vi et møde herude med borgmester Jacob Bundsgaard, hvor han som oplæg gerne ville diskutere vores tanker om fremtidens boformer som input til en ny boligstrategi for Aarhus og et øget fokus på velfærdsudviklingen og det gode liv i alle kommunens lokalområder – både uden for og inden for Ringgaden og i oplandet, som det bl.a. blev formuleret i oplægget. Vi drøftede desuden de mange høringssvar til temaplanforslaget og understregede vores lokale mærkesager: Østergårdshaven som lokalt mødested, ingen udstykning af de områder som Andelssamfundet forpagter eller på den anden side af Gl. Kirkevej, og at Hjortshøj ikke skal blive større, end at alle byens børn kan være på skolen og vejene klare trafikken. Vi vil gerne vende borgmesterens tilgang til disse sager og de idéer, der kom frem på mødet, med jer.

Desuden vil vi gerne benytte lejligheden til at diskutere forskellige problemer i byen lige nu – vi har inviteret Christian Boel til at komme og fortælle mere om den noget kaotiske situation i morgentrafikken omkring Stationen, som han skrev et fint opslag om på Facebook d. 22. september. Vi vil også gerne høre jer, om der er sager, som I synes skal tages op eller sættes mere fokus på. Støj fra motorvejen, en bedre cykelsti mod Aarhus, bedre kollektiv trafik, butikkers placering, vand i kældre? De unges stemme, daginstitutioner eller noget helt andet?

Endelig vil vi gerne benytte dette møde til at drøfte forslag til emner for vælgermødet d. 8. november – det kunne jo fx være de nævnte sager, men der er sikkert også andre emner, som vi ikke er opmærksomme på.

Alle er velkomne – kom og få indflydelse på dit lokalområde! 

Mødet finder sted på Skoletorvet mandag d. 25. oktober kl. 19-21.

Landsbyforum

Load More Posts