Yearly Archives: 2022

Her er du:I2022

Bykvalitet og arkitekturpolitik

Af | 1. maj 2022|Categories: Nyheder|Tags: , , |

I inviteres hermed til dialogmøde fredag d. 20. maj 2022 kl 15–18 på DOKK1 Rampen, Aarhus. 

Bemærk det er gratis med tilmelding.

Hvad skal en politik for bykvalitet og arkitektur gøre for bysamfundene i Aarhus?

Foreningen for Bykultur i Aarhus, Netværket Med hjerte for Aarhus og Arkitektforeningen Østjylland inviterer til debatmøde om den kommende arkitekturpolitik – Politik for Bykvalitet og Arkitektur for hele Aarhus kommune.  

Med en kort præsentation af ideen med arkitekturpolitikken, efterfulgt af 8 skarpe, korte oplæg sætter vi fokus på hvad arkitekturpolitikken kan gøre for udviklingen af Aarhus kommune. Oplæggene bliver med blandt andet byrådsmedlem Jesper Kjeldsen, tidligere stadsarkitekt i Vejle Kommune Henrik Stjernholm og historiker Henrik Fode. Panelet vil desuden bestå af arkitekter, landskabsarkitekter, repræsentanter fra fællesrådene og by-udviklere.  

Efter oplæggene kan deltagerne debattere med oplægsholderne.  

Efter debatten vil Stadsarkitekt Anne Mette Boye runde arrangementet af med at kommentere på, hvad hun har hørt fra deltagerne.  

Vi samler inputtene fra debatten og afleverer dem til Stadsarkitekten og Byrådets politikere.
 
Fredag d. 20. maj 2022 kl 15–18
DOKK1 Rampen, Aarhus

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Tilmelding til debatmødet sker her: 

https://avisfordele.dk/products/debatmode-i-aarhus-hvad-kan-en-ny-politik-for-bykvalitet-og-arkitektur-gore-for-borgerne-og-byen

Borgermøde og generalforsamling

Af | 7. april 2022|Categories: Nyheder|Tags: |

Borgermøde om helhedsplanen og generalforsamling i Hjortshøj Landsbyforum

21. april kl. 19.30 i Sognegården

Aftenen starter med et debat- og informationsmøde om den seneste udvikling i arbejdet med helhedsplanen for Hjortshøj, hvor projektleder på helhedsplanen Per Lüchtemeier fra Teknik og Miljø deltager.

Derpå følger fællesrådets årlige generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen samt forslag fra Gunnar Olesen om, at bestyrelsen skal arbejde for lavere hastighed på motorvejen og bedre cykelsti på Mejlbyvej mod Aarhus. Se forslagene nedenfor

6. Valg

7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest seks dage før generalforsamlingens afholdelse (via mail: bestyrelse@hjortshoj.dk). Endeligt program for aftenen bliver derefter lagt på infoskærmen ved Brugsen og her på landsbyportalen.

Fra bestyrelsen har vi et forslag om en mindre vedtægtsændring: Der er i slipstrømmen på temaplanforslaget for arealer til alle boligtyper blevet dannet nye fællesråd i Skæring og Egå på vandsiden af Grenåvej. Vi holdt et møde med de nye fællesråd før jul, hvor vi bl.a. drøftede fællesrådenes grænser. Landsbyforums vedtægter er ikke helt korrekte på dette felt, da der i § 4 ud over Hjortshøj Sogns grænser nævnes Virupskolens skoledistrikt; sidstnævnte rummer p.t. bl.a. Skæring nord for Grenåvej, hvilket det nye fællesråd i Skæring foreslår skal være en del af deres område.

Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændring af vedtægterne:

Nuværende formulering i § 4: ”Som medlem betragtes enhver fastboende i Hjortshøj sogn / Virupskolens skoledistrikt. Kun myndige personer er valgbare til bestyrelsen.”

Foreslås ændret til: ”Som medlem betragtes enhver fastboende i Hjortshøj sogn. Kun myndige personer er valgbare til bestyrelsen.”

Forslag fra Gunnar Olesen:

Forslag om grønnere transport ved Hjortshøj.

Jeg mener at vi i Hjortshøj ikke bare skal lade larm, forurening og klimabelastning fra trafikken fortsætte med at stige. Landsbyforum kan gøre en forskel, hvis vi vil. Derfor foreslår jeg konkret til Landsbyforum følgende:

Landsbyforum skal gå imod den højere hastighed på Djurslandsmotorvejen, som vil harøget støj, klimabelastning og forurening fra motorvejen og som genere både nuværende og kommende beboere i Hjortshøj unødigt. En øget hastighed fra 110 til 130 km/t give 1-2 dB mere støj, øge drivhusgasudledningen omkring 3000 tons CO2/år og øger anden forurening. Konkret skal Lansbyforum skrive til de ansvarlige og myndigheder med opfordring om at sætte hatigheden tilbage til 110 km/timer, som den var indtil 2021 eller lavere.

Desuden skal bestyrelsen fremlægge hvad den har gjort for følgende sager:

Cykelsti til Egå. Da mange er utrygge ved at cykle mellem Egå Mølle og Egå, hvor der er cykelstribe fremfor cykelsti, skal Landsbyforum arbejde for at der etableres en rigtig cykelsti mellem Egå og Egå Mølle. Det vi, betyde at flere vil cykle til Egå, Aarhus m.m.

Cykelrute til Hortshøj. Cykelruten, der i dag slutter ved Egå Kirke, bør forlænges til Hjortshøj Station.

Landsbyforum byder på øl/vand og kaffe/te i pausen.

Vel mødt!

Frøpulje tilgængelig

Af | 24. februar 2022|Categories: Nyheder|

Ansøgningsfrist 15. marts – hvis nogen i byen vil søge: https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/

Da kommunen oplevede stor efterspørgsel efter at få del i sidste års frøpulje til at lave nye vilde blomsterenge, har vi besluttet at vi gentager succesen i år.

Vi er derfor igen klar med endnu en ansøgningsrunde til blomsterfrøpuljen, hvor man lokalt kan søge om frø til at omlægge private, men offentligt tilgængelige arealer. Vi håber, at frøpuljen kan være med til at skubbe lidt i en retning, hvor græsflader omlægges til glæde for både insekter og mennesker.

I kan læse mere om puljen og dens retningslinjer ved at trykke her:

eller på Facebook: https://www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/.

Ansøgningsfristen er d. 15. marts 2022.

Via ovenstående link til hjemmesiden finder I også et link videre til det online ansøgningsskema, der skal bruges til at søge blomsterfrøpuljen.

Vær opmærksom på, at man som ansøger selv har opgaven med at omlægge og drifte arealerne, så der er stadig en del arbejde, der ligger hos jer selv.

Har I spørgsmål er I velkomne til at skrive til groenneomraader@mtm.aarhus.dk.

blomstereng ved Tingskov Alle
Load More Posts