Landsbyforum har modtaget svar fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø på vores henvendelse ang. Østergårdsgrunden. Du kan læse vores henvendelse her, og se svaret herunder:

Vedr. anvendelse af Østergårdstoften 4, Hjortshøj

Kære Bjarne S. Bendtsen

Tak for din henvendelse, som vi har modtaget i Teknik og Miljø den 30. september 2016. Vi beklager den forsinkede besvarelse.

Du nævner, at Hjortshøj Landsbyforum har fremsendt høringssvar til Plan-strategi 2015. I det omtalte høringssvar foreslår Landsbyforum, at status for Østergårdsgrunden ændres fra boligbyggeri til offentlig brug, for eksempel så der kan muliggøres etablering af en friskole eller daginstitution på grunden – eventuelt at området indgår som en del af et sammenhængende natur og parkareal i Hjortshøj.

Planstrategien blev endeligt vedtaget på Byrådets møde den 14. september 2016 med beslutning om, at de indkomne bemærkninger fra den offentlige høringsperiode vedrørende Østergårdsgrunden ikke medfører ændringer i Planstrategien, men vurderes i den videre planlægning.

Udgangspunktet for strategien er, at fremtidens Aarhus huser flere mennesker, er tættere end i dag, og at der skal ske en udbygning af byen inden for de eksisterende kvarterer. Udbygningen i form af fortætning skal ske i hele Aarhus, både i Midtbyen, forstæderne og i de fritliggende bysamfund.

Teknik og Miljø har siden besluttet at arbejde videre med en anvendelse til boligformål for Østergårdstoften 4 – i overensstemmelse med den gældende planlægning for området og ud fra et ønske om at sikre attraktive boliger i området. Grunden ligger centralt i byen og er nem at komme til både med cykel, bil, bus og for gående til tog/letbanen.

Den gældende kommuneplan fastlægger for området, at det er udlagt til boligformål til lav boligbebyggelse f.eks. rækkehuse, at bebyggelsen må opføres i maksimalt 2 etager, 8,5 meter høje og med en bebyggelsesprocent på 40, hvis det er rækkehusbebyggelse. Boliger skal opføres og indrettes efter en samlet plan og under hensyntagen til den eksisterende beplantning.

Der igangsættes nu forarbejder for udarbejdelse af en lokalplan for området i henhold til kommuneplanens rammer om boligformål til lav boligbebyggelse. Et fremtidigt lokalplanforslag bliver fremlagt i offentlig høring i henhold til Planloven i 8 uger, hvor det er muligt at indsende bemærkninger til planlægningen.

Når selve lokalplanarbejdet igangsættes, kan du følge med i det videre forløb via Aarhus Kommunes hjemmeside som løbende bliver opdateret på:
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-ogbyggeri/
Lokalplanlaegning/Lokalplanoversigt.aspx

Camilla Fabricius
Fungerende rådmand
/
Luise Pape Rydahl
Chef for Byudvikling og Mobilitet

 

Skriv under for at bevare muligheden for en bypark på Østergårdsgrunden:

http://www.skrivunder.net/ostergaardsgrunden